قسمتی ابري (روز)
دمای هوا 32.18°c و رطوبت 0.46%
سرعت باد : 0.16 N احتمال باراش باران : 2%

طلوع آفتاب : 06:12 صبح

غروب آفتاب : 17:32 عصر