بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر

بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر

آباد سبز: خبرنگاران اصحاب رسانه از خوابگاه مددجویان کانون اصلاح وتربیت واماکن فرهنگی وورزشی این مجموعه واندرزگاه نسوان ، سالن اجتماعات ، کتابخانه ، سالن اشتغال وحرفه آموزی، سالن ورزشی ،مرکز مشاوره و روان درمانی  سالن ورزشهای زورخانه ای زندان مرکزی بازدید بعمل آوردند .


به گزارش "آباد سبز"  خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید بعمل آوردند .

دراین بازدید که خبرنگاران اصحاب رسانه از خوابگاه مددجویان کانون اصلاح وتربیت واماکن فرهنگی وورزشی این مجموعه واندرزگاه نسوان ، سالن اجتماعات ، کتابخانه ، سالن اشتغال وحرفه آموزی، سالن ورزشی ،مرکز مشاوره و روان درمانی  سالن ورزشهای زورخانه ای زندان مرکزی بازدید بعمل آوردند .

دراین بازدیدجمعی ازخبرنگاران ازاجرای دقیق برنامه های اصلاحی وتربیتی درون زندان مرکزی بوشهرواماکن فرهنگی وورزشی دراین زندان ورعایت حقوق شهروندی تشکروقدردانی نمودند. تعدادی ازاین خبرنگاران افزودند: آن چه راکه دربیرون اززندان درذهن خودتصورمی کردیم کاملا متفاوت ازاین که امروزبه صورت زنده می بینیم که بسیارعالی وستودنی هست  که جا دارداز مدیرکل زندانهای استان ومدیرکل حوزه ریاست وروابط عمومی سازمان زندانهای کشورکه مجوزاین بازدیدراداده اندسپاسگزاری نماییم. خبرنگارخبرگزاری مهردراین بازدیدگفت:درمجموع زندان مرکزی بوشهریک شهرهست که ازنوع امکانات بسیارخوبی برخوردارهست وفضای کارهای فرهنگی وآموزش وورزشی مطلوبی برخوردارمی باشد.گفتنی است درپایان این بازدیددورهمی خبرنگاران باصرف نهاروپذیرایی ازاصحاب رسانه به پایان رسید.

ضمنا در این بازدید طباطبایی مهر مدیر کل زندانهای استان ، ملاکی رئیس کانون اصلاح وتربیت ، عمرانی مشاور مدیر کل ومسئول روابط عمومی اداره کل زندانهای استان ورزمجو معاون زندان مرکزی بوشهر وجمعی از مسئولین واحد های نظارتی زندان مرکزی بوشهر خبرنگاران واصحاب رسانه را همراهی نمودند.

بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر بازدید خبرنگاران واصحاب رسانه استان از زندان مرکزی وکانون اصلاح وتربیت بوشهر
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
abadsabz1@gmail.com
info@abadsabz.ir
  • نویسنده : admin
  • تاریخ : دوشنبه 28 مرداد ماه 1398
  • 0 بازدید
  • 0 نظر